O nás

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

 

Základné ustanovenia

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov  Hrnčiarska 37 v Pezinku bol zriadený v roku 1997 Krajským úradom v Bratislave ako Domov - penzión pre dôchodcov.

Od 1.9. 2001 sa mení názov zariadenia na Domov dôchodcov a domov – penzión pre dôchodcov l, ktorý poskytoval služby v  domove dôchodcov, penzióne pre dôchodcov a domove sociálnych služieb.

S účinnosťou od 1. 7. 2002 došlo k prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti Domova dôchodcov a domova - penzióna pre dôchodcov do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Do 1. 4. 2009 sme boli kombinované zariadenie sociálnych služieb, ktorého kapacita bola 84 miest , z toho 16 miest v DSS, 30 miest v DD a 38 miest v DPD.

V roku 2009 sa zmenil názov zariadenia na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Od 1.6. 2011 je kapacita DSS a ZPS je 100 miest, z toho:

  • 18 miest v zariadení pre seniorov, forma sociálnej služby celoročná pobytová,
  • 73 miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej služby pobytová celoročná,
  • 9 miest v špecializovanom zariadení, forma sociálnej služby pobytová, celoročná.

Zastupiteľstvo  Bratislavského  samosprávneho  kraja Uznesením  č. 89/2016  zo  dňa  09.09.2016  schválilo zlúčenie  Domova  sociálnych  služieb  HESTIA , Jesenského 12,  902 01 Pezinok  a  Domova  sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37,902 01 Pezinok s účinnosťou  od  1. 1. 2017    do právneho subjektu   Domova sociálnych služieb  a  zariadenia  pre  seniorov, Hrnčiarska 37,902 01 Pezinok.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok, pozostáva z :

  • Domov sociálnych služieb - 70 miest
  • Zariadenie pre seniorov      - 25 miest
  • Špecializované zariadenie  - 25 miest

Od 1.1.2017 je kapacita Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 120  miest, z toho:

A/ miesto poskytovania sociálnej služby DSSaZPS  Hrnčiarska 37 a  35  je 100 miest, forma poskytovania sociálnej služby celoročná  pobytová

B/ detašované pracovisko DSS HESTIA , Jesenského 12, 902 01 Pezinok je 20miest ,forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná   týždenná  pobytová     v  DSS pre  deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov  a pre plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania

 

Od 1.5.2018 je kapacita Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 120  miest, z toho:

A/ miesto poskytovania sociálnej služby DSSaZPS  Hrnčiarska 37 a  35 je 100 miest :

  a) 23 miest v zariadení pre seniorov, forma poskytovania sociálnej služby celoročná pobytová,

  b) 47 miest v domove sociálnych služieb, forma poskytovania sociálnej služby celoročná  pobytová , z toho 41 miest časť DSS pre dospelých s výnimkou osôb s duševnou zaostalosťou a  s  výnimkou   osôb  s  poruchami  psychiky a správania  a 6 miest časť DSS pre dospelých s duševnou zaostalosťou -mentálnou retardáciou.
  c) 30 miest v špecializovanom zariadení, forma sociálnej služby celoročná pobytová

B/ detašované pracovisko DSS HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok

  a) 12 miest v  časti DSS pre  deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov  a pre plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná    

  b) 8 miest v  časti DSS pre  deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov  a pre plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, forma poskytovania  sociálnej služby: týždenná  pobytová  

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

"Organizačná štruktúra".