O nás

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

 

Základné ustanovenia

   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov  Hrnčiarska 37 v Pezinku bol zriadený v roku 1997 Krajským úradom v Bratislave ako Domov- penzión pre dôchodcov.

   Od 1.9. 2001 sa mení názov zariadenia na Domov dôchodcov a domov – penzión pre dôchodcov l, ktorý poskytoval služby v  domove dôchodcov, penzióne pre dôchodcov a domove sociálnych služieb.

  S účinnosťou od 1. 7. 2002 došlo k prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti Domova dôchodcov a domova - penzióna pre dôchodcov do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

  Do 1. 4. 2009 sme boli kombinované zariadenie sociálnych služieb, ktorého kapacita bola 84 miest , z toho 16 miest v DSS, 30 miest v DD a 38 miest v DPD.

V roku 2009 sa zmenil názov zariadenia na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Od 1.6. 2011 je kapacita DSS a ZPS je 100 miest, z toho:
    - 18 miest v zariadení pre seniorov, forma sociálnej služby celoročná pobytová,
    - 73 miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej služby pobytová celoročná,
    - 9 miest v špecializovanom zariadení, forma sociálnej služby pobytová, celoročná.

   Zastupiteľstvo  Bratislavského  samosprávneho  kraja Uznesením  č. 89/2016  zo  dňa  09.09.2016  schválilo zlúčenie  Domova  sociálnych  služieb  HESTIA , Jesenského 12,  902 01 Pezinok  a  Domova  sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37,902 01 Pezinok s účinnosťou  od  1. 1. 2017 do právneho subjektu Domova sociálnych služieb  a  zariadenia  pre  seniorov, Hrnčiarska 37,902 01 Pezinok.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok, pozostáva z :

  • Domov sociálnych služieb - 70 miest
  • Zariadenie pre seniorov    - 25 miest
  • Špecializované zariadenie - 25 miest

Od 1.1.2017 je kapacita Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 120  miest, z toho:

A/ miesto poskytovania sociálnej služby DSSaZPS  Hrnčiarska 37 a  35 :

   a) 25 miest v zariadení pre seniorov, forma poskytovania sociálnej služby celoročná pobytová,

   b) 50 miest v domove sociálnych služieb, forma poskytovania sociálnej služby celoročná  pobytová , z toho 44 miest časť DSS pre dospelých s výnimkou osôb s duševnou zaostalosťou a  s  výnimkou   osôb  s  poruchami  psychiky a správania  a 6 miest časť DSS pre dospelých s duševnou zaostalosťou -mentálnou retardáciou.
   c) 25 miest v špecializovanom zariadení, forma sociálnej služby celoročná pobytová

B/ detašované pracovisko DSS HESTIA , Jesenského 12, 902 01 Pezinok

   a) 12 miest v  časti DSS pre  deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov  a pre plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná    

   b) 8 miest v  časti DSS pre  deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov  a pre plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, forma poskytovania  sociálnej služby: týždenná  pobytová  

   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 

"Organizačná štruktúra".